Samlad europeisk insats kring standarder i kampen mot covid-19

Möt de svenska männa bonde

Partsinsyn och förbehåll 3 §   Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda. Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av en dom eller ett beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess någon begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål eller ärende.

AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Pressmeddelande · Samlad europeisk insats kring standarder i kampen mot covid Som ett följd av corona-utbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt ett antal europeiska standarder för medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning som används i samband med covidpandemin. Detta blir vårt sätt att tillsammans med standardiseringsorganisationer över hela Europa agera och ge i kampen mot covid, säger Annika Andreasen, vd på Svenska institutet förut standarder, SIS. Tillsammans är nu alltsammans det europeiska standardiseringssamhället engagerat i att hjälpa EU-kommissionen i sitt arbete tillsammans att hantera pandemin. Efter en skyndsam begäran från EU-kommissionen har de europeiska standardiseringsorganisationerna —  i samarbete med sina 34 medlemsländer — kommit överens om att fritt tillgängliggöra en samling av europeiska standarder för att bidra till att fler kan producera skyddsutrustning och medicinteknisk utrustning för att hindra spridningen bruten covid Motivering till beslutet är den allvarliga bristen på skyddskläder och medicinteknisk utrustning runt om i Europa såsom uppkommit på grund av nödläget runt covid Genom fri tillgång till dessa standarder underlättas arbetet för många affärsverksamhet att ställa om sina produktionslinjer förut att snabbt ta fram och effektuera kvalitetssäkrade produkter och på så förståndig säkerställa att vårdpersonal och patienter tillåts tillgång till den utrustning som odla väl behövs.

Följ Sveriges riksdag

Allmänna villkor för standarder Standarder i kampen mot covid Som en följd bruten coronautbrottet tillgängliggörs nu kostnadsfritt vissa europeiska och globala standarder som används inom samband med covidpandemin. Standarderna finns tillgängliga som read-only, vilket innebär att ni inte kan ladda ner och behålla dem på din dator, däremot studera dem på sis. Standarderna omfattar medicintekniska produkter och personlig skyddsutrustning i design av till exempel andningsskydd, munskydd, ögonskydd, medicinska handskar, skyddshandskar, operationskläder och skyddskläder. Nyligen tillagda standarder omfattar även bland annat respiratorer, anestesi, intensivvårdsventilatorer, biokompatibilitet, riskhantering, kvalitetsledning, PCR-analys samt samhällssäkerhet.

Våra andra webbplatser

Initial bestämmelser 1 §   Denna lag innehåller särskilda föreskrifter om allmänna sammankomster samt offentliga tillställningar 2 kap. Lag Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får föreskriva att anläggningar för game, idrott, camping eller friluftsliv, badplatser, järnvägsområden, begravningsplatser och andra sådana områden, försåvitt de inte omfattas av bestämmelserna inom första stycket, skall jämställas med offentliga platser vid tillämpning av 3 billigt. Om ett område eller utrymme såsom avses i första stycket är tillgängligt för allmänheten endast under vissa tider, är det offentlig plats under dessa. Detsamma gäller områden som omfattas bruten en föreskrift enligt andra stycket. Definitioner 1 §   Med allmän sammankomst enligt denna lag avses 1. För att en sammankomst skall anses som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde mot den eller att sammankomsten med aktsamhet till de villkor som gäller förut tillträde till den bör anses lika med en sådan sammankomst. Bestämmelserna inom denna lag om allmänna sammankomster innefatta även om det vid en konferens förekommer mindre inslag av underhållning alternativt förströelse av annat slag än föreställning av konstnärligt verk.Leave a comment

Your email address will not be published.