Kvinnans ställning i Islam

Förtrogenhet med de kristna kvinnor apps

Både i utbildningarna och i tjänstekarriären är den faktiskt klyftan mellan kvinnor och män stor och bestående. Den huvudåtgärd man har föreslagit är att undersöka möjligheten att få kommunalt finansierade bampassare för sjuka barn till kvinnliga forskare. Ändå finns det idag inga undersök- ningar som styrker fördomen att kvinnliga forskare med barn skulle vara mindre produktiva än kvinnliga forskare utan. Vi bör hålla i minnet den stora obalans som idag råder mellan olika fakulteter vad gäller anslagstilldelning. Med undantag för medicin där kvinnorna är hälften en bra bit upp i hierarkin, men extremt få i toppen 5 procent kvinnliga professorerså är disproportionen på andra områden mellan antalet professurer och var den stora mängden kompetenta kvinnor finns, mycket talande. Men också vad gäller denna oreflekterade fördelnings- politik bör kvinnorna skylla sig själva. Att könsdis- krimineringen rent strukturellt kan bestå i att kvinnor hänvisas till ett område motsvarande dryga fjärdedelen av totalantalet utlysta topptjänster anses inte vara relevant i sammanhanget. Inlägget är typiskt för de retoriska och till intet förpliktigande svar som kommer inifrån den akademiska strukturen på den ovedersägliga statistik som år efter år avslöjar att kön fungerar som en osynlig sorteringsmekanism i den akademiska organisationen.

Till statsrådet Carl Tham

Ett antologi om kyrkorätt. I vår epok konkurrerar nya kunskapsstrukturer med dem såsom lärdes ut från katedrarna vid efterkrigstidens svenska juridiska fakulteter. Sedan medeltiden hade kristna värderingar och normer utgjort ett viktig del av den juridiska erfarenhet som lärdes ut vid de svenska universiteten, men kring utmönstrades den av fakulteternas tankemönster och kursutbud. Det fanns exempelvis inte längre plats för ett teologiskt grundad kyrkorätt, och därmed ej någon professor som företrädde ämnet. Kyrkorätten passade helt enkelt inte in inom vårt framtidsorienterade moderna samhälle, där Uppsalaskolans rationella och sekulariserade kunskapsparadigm dominerade dom rättsliga analyserna.

Från: Kvinnornas ställning i kristendom & islam

Samt låt oss nu diskutera ämnet inom lugn och ro: När man plugga Koranen, som är den erkända, lagliga auktoriteten bland muslimer, finner man skillnader mellan den ena suran och den andra om olika viktiga och ömtåliga ämnen, som har att göra tillsammans uppbyggnaden av den sociala strukturen. Vårt syfte här är inte att debattera strukturen och kompositionen i Koranen utan endast att fokusera oss på vårt huvudsyfte i detta studium, nämligen…kvinnorna. Inom detta kapitel skall vi diskutera en viktigt ämne, som berör situationer inom äktenskap och skilsmässa och fruns hantering av sin muslimske man enligt lagen Sharia.Leave a comment

Your email address will not be published.