Kvinnosakens inverkan på de ensamma kvinnorna.

Ensamstående kvinnor är xmän

Nu däremot har man i stället för det tillstånd, som uttrycket »en gammal mamsell på öfverblifna kartan» betecknade, en alldeles ny typ: »the glorified spinster», såsom den lifsglada, verksamma, själfständiga, ogifta kvinnan betecknats inom de engelsktalande folken, där hon först blef en verklighet. Bland dessa genom sitt arbete oberoende, samhällsnyttiga kvinnor möter man ännu kanske hos en och annan den typ, som danades under det skede, då emancipationen tämligen allmänt fattades som frihet till karlavulenhet. Nu är hon nästan försvunnen, så när som på - tyvärr - cigarretten.

Statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Mot de nämnda begreppen kan fogas benämningen alkoholist som likaledes har något annorlunda innebörd inom socialtjänst och hälso— samt sjukvård. Olika definitioner Att begreppen definieras olika kan leda till missförstånd. Inom socialberedningens betänkande Missbrukarna Socialtjänsten Tvånget uppskattas, mot bakgrund av ett antal undersökningar, andelen missbrukare i den manliga befolkningen till 10 procent En redogörelse från Svenska Läkaresällskapets sektion för rusdrycker och narkotikafrågor anger att två mot tre procent av befolkningen män samt kvinnor är att betrakta som alkoholist. Ytterligare två till tre procent är alkoholberoende och ca 10 procent inneha en så hög alkoholkonsumtion att dom befinner sig i riskzonen för att utveckla alkoholrelaterade problem 1. Aven försåvitt andelen som dricker för mycket överensstämmer i de två källorna är det förvirrande då den ena anger 10 procent missbrukare och den andra 2—3 procent. Utanför den vetenskapliga och insatta kretsen tolkas begreppen delvis olika förut kvinnor och för män.Leave a comment

Your email address will not be published.