Omgivningens bemötande

Lär känna kvinnan en personer

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning En kvalitativ studie om erfarenheter av och reflektioner om sexualitet, relationer och internet Publicerad: 12 mars Artikelnummer: SH-SHFolkhälsomyndigheten Sammanfattning Rapportens syfte är att ge fördjupad kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter SRHR bland målgruppen unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts med 19 informanter, 9 män och 10 kvinnor, i åldrarna 16—31 år i Malmö. Informanterna har lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar, och relativt god verbal och kommunikativ förmåga, även om det varierade inom gruppen. Totalt 15 av 19 informanter har en eller två föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige. Resultaten visar sammanfattningsvis: De flesta informanter är nöjda med sin allmänna och sexuella hälsa. Några av kvinnorna har varit med om könsstympning i deras tidigare hemländer. Ingen av de manliga informanterna har erfarenhet av omskärelse. Några har erfarenhet av kyssar, kramar, smek, hångel och samlag. Några har erfarenheter av parrelationer, som inte alltid har inkluderat sexuella handlingar med partnern.

En särskild utsatthet

Medbestämmande är ett av de viktigaste målen för svensk funktionshinderspolitik. Delaktighet i dom beslut som rör individen är ett rättighet, vilket regleras i bland övrigt patientlagen. Socialstyrelsen har i sin skrift Om vård- och omsorgstagares delaktighet visat att ökad delaktighet kan möjliggöra en indivuduellt ansvarstagande, vilket innefattar beslut runt sin egen person. På detta fason kan individen aktivt påverka sin vårdsituation i samverkan med med personal. Individens behov blir sedda och självkänslan hos hen stärks. Detta individperspektiv bör utgöra grund för de professionellas arbete.

Delaktighet

Introduktionsplanerna är i själva verket minst detsamma viktiga för personer med funktionshinder såsom för andra, eftersom de har fortfarande svårare att få arbete. Ekonomi Folk från andra länder tjänar mindre ännu infödda svenskar. Flyktingar från Latinamerika, Afrika och Asien har det sämst ekonomiskt. Deras inkomster ligger sextio procent mirakel svenskarnas. Den dåliga ekonomin har anknytning med låg utbildning, arbetslöshet, bristande kunskaper i svenska och ett svagt handledning från samhället över huvud taget. Ihop är allt detta en hälsorisk förut varje enskild människa. För fyra år sedan tjänade svenska män i medel kronor om året. Invandrarmän tjänade kronor, svenska kvinnor kronor och invandrarkvinnor 80 kronor.Leave a comment

Your email address will not be published.