Bokning av resa

Att lära känna events

Förskolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Förskolan ingår i skolväsendet och vilar på demokratins grund. Av skollagen framgår att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas. Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling — såväl ekonomisk och social som miljömässig.

Kontakta Umeå kommun

Förut att barnen ska vara delaktiga inom sin egen utveckling arbetar vi tillsammans portfolio i förskoleklass, skola och gällande fritids. Pedagogerna på Sandaliden är engagerade i sina jobb, har en ämna att hela tiden utvecklas och leder barnen på ett professionellt sätt. Läs mer om vår skola Elever gällande vår skola har ett planerat utbildningsspår från förskoleklass till årskurs 6. Det ger förutsättningar för en sammanhållen utbildningskvalitet och kontinuitet för eleven. Ett utbildningsspår kan omfatta en eller flera skolor. Läs om vilket utbildningsspår som erbjuds för elever på denna skola. Ett god start på skolan Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och plugget. Vi strävar efter att barnen skall få utveckla sin nyfikenhet och begär att lära, känna tillit till sin egen förmåga samt att de skall ha roligt.

Medresenärer

Hos hanar. Andreas Olsson anser att gruppindelningar är svåra att rucka gällande när dom antagligen uppstått. Det utför att det är svårare ännu hane kan ana att förmå tillsammans insatser dessförinnan att nå utökad begriplighet emellan grupper. Såsom föredöme nämner han integrationsprojekt där avkomma inneha fått bevista marginaliserade miljöer.

Josh

Norrbotten Jämför vilka dejtingsatjer såsom är bäst förut exakt dej. Vita huset framför masktvång Längd: 2 grimas 3 sek Exponera mer info försåvitt Vita huset före masktvång Döljer mer info om Vita huset före. Masktvång. Markeringarna som spridits kvar världen Längd: 1 min 18 sek Exponera mer info om Markeringarna såsom spridits kvar världen Döljer mer info försåvitt Markeringarna såsom. Spridits kvar världen.

Varför uttalet är så viktigt när man lär sig språk!Leave a comment

Your email address will not be published.